OPP składają sprawozdanie za 2016 r.

  • sprawozdanie

Każda organizacja, w tym także organizacja mająca status OPP, ma obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Organizacje pożytku publicznego dodatkowo mają także obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania merytorycznego.

15 lipca 2017 r. upływa termin zamieszczenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016. W roku 2017 ostatni dzień na zamieszczenie sprawozdań przypada w sobotę. Zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Mając na uwadze powyższe termin na zamieszczenie sprawozdań przez organizacje pożytku publicznego w roku 2017 przypada na dzień 17 lipca. (dotyczy organizacji, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym).

Sprawozdanie należy zamieścić w bazie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Organizacje, które tego nie zrobią w terminie mogą zostać wykluczone z listy OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku. W związku z nowelizacją ustawy o pożytku z tego roku, jeśli organizacja wykaże, że spóźnienie wynikało nie z jej winy lub powstało z przyczyn od niej niezależnych, może zostać dopisana do wykazu. Dzięki temu będzie mogła starać się o 1% podatku w następnym roku.

Wyjątek przy składaniu sprawozdań stanowią organizacje, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy (tj. których rok obrotowy rozpoczyna się w roku 2016, a kończy w roku 2017)  wówczas termin zamieszczenia sprawozdania to 30 listopada 2017. r.

Podsumowując:

  • do 17 lipca – dotyczy to OPP, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy
  • do 30 listopada – dotyczy to OPP, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego.