Dobroczynność Polaków rośnie – badania CEBOS

  • wzrost

W swoim corocznym badaniu CBOS „Aktywności i doświadczenia Polaków w 2018 roku” wykazał wzrost dobroczynności Polaków w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W porównaniu z 2017 rokiem, w minionym roku wzrosła także aktywność społeczna badanych, przejawiająca się przeznaczaniem pieniędzy na cele dobroczynne (o 3 punkty procentowe). Na tym samym poziomie co w 2017 roku pozostaje odsetek osób deklarujących przekazywanie rzeczy na cele
dobroczynne, natomiast udział respondentów przeznaczających pracę lub usługi oraz pracujących w charakterze wolontariuszy spadł w 2018 roku. Prawie trzy czwarte Polaków (74%) przynajmniej raz przekazało pieniądze, trzy piąte (62%) przekazało rzeczy, a co piąty Polak (21%) przeznaczył własną pracę lub usługi na cele dobroczynne. W granicach błędu statystycznego zmienił się odsetek Polaków pracujących przynajmniej raz w 2018 roku jako wolontariusze i wyniósł 7%. Prawie tyle samo osób (6%) brało udział w co najmniej jednym strajku lub demonstracji.

Zapoznaj się z badaniem 

logo PROOlogo NIW

Tekst przygotowany w ramach projektu „Instytut Spraw Obywatelskich – łapiemy wiatr w żagle” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.