Habitat for Humanity pomoże Ci zbudować dom

  • schody spiralne

Prawo do mieszkania w godziwych warunkach uznane jest za podstawowe prawo człowieka. Obowiązek zapewnienia obywatelom dachu nad głową ciąży też na odpowiednich władzach. Niezadowalająca sytuacja lokalowa wielu polskich rodzin sprawiła, że w rozwój tego obszaru zaczęły się angażować organizacje społeczne.

O prawie do mieszkania wspomina Konstytucja RP w art. 75, zgodnie z którym „władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania”.

Wobec wieloletniej opieszałości władz w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych Polaków, Fundacja Habitat for Humanity Poland podjęła się realizacji programu budowy solidnych i tanich domów wielorodzinnych dla niezamożnych rodzin żyjących w trudnych warunkach. Program realizowany jest w modelu kooperatywy mieszkaniowej, w którym członkowie rodzin, które zostaną do niego zakwalifikowane, otrzymują nieoprocentowane pożyczki w wysokości dostosowanej do ich możliwości finansowych oraz uczestniczą w prostych pracach budowlanych i remontowych wraz z wolontariuszami – przy wsparciu ze strony darczyńców fundacji (finansowym oraz w formie materiałów budowlanych) pozwala to istotnie obniżyć koszty budowy.

Organizacja wspiera rodziny aktywne, które biorą czynny udział w poprawie swojej sytuacji – pomoc w ramach programu otrzymują te rodziny, które mają możliwość spłaty pożyczki oraz zadeklarują udział w pracach budowlanych.

Piotr Konczewski, Dyrektor Biura Krajowego Habitat for Humanity Poland, opowiada:

Kto ma trudną sytuację mieszkaniową, niewysokie dochody i ręce gotowe do pracy, może z pomocą naszej organizacji wybudować lub wyremontować dla siebie dom. (…) Pomagamy tym, którzy sami chcą sobie pomóc.

Przeczytaj wywiad z Piotrem Konczewskim na stronie prnews.pl.

Przeczytaj o projekcie Fundacji Habitat for Humanity Poland.

 

Tekst przygotowała Joanna Błaszczyk