Konkurs „Pakiet dla społecznych rakiet” – I edycja

  • społeczne rakiety konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału w I edycji konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet”. W ramach konkursu można ubiegać się o pakiet rozwojowy, który wzmocni potencjał Twojej grupy nieformalnej, organizacji, pomagając rozpocząć działalność ekonomiczną. 

Cel konkursu:

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie potencjału ekonomii społecznej w województwie łódzkim, poprzez wsparcie fundacji, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych w podjęciu działalności ekonomicznej i utworzeniu miejsc pracy.

Dla kogo:

Do udziału w konkursie zapraszamy:

  • grupy nieformalne, czyli minimum trzy osoby, które zamierzają utworzyć podmiot ekonomii społecznej (np. stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną),
  • stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności ekonomicznej (nieprowadzące aktywnej działalności odpłatnej pożytku publicznego i nie wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w KRS), ale zamierzające ją podjąć.

Pakiety rozwojowe:

W ramach konkursu ubiegać się można o pakiet rozwojowy. Jest to zestaw usług i produktów, dzięki którym grupa nieformalna lub podmiot wzmocni swój potencjał w obszarze ekonomii społecznej – czyli sformalizuje swoją działalność społeczną i/lub uzyska niezależność finansową dzięki podjęciu działalności ekonomicznej. Łączny koszt usług i produktów nie może przekroczyć kwoty 3.000,00 zł brutto.

Ważne: konkurs skierowany jest do grup i podmiotów z terenu subregionu I województwa łódzkiego, czyli z powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego.

Szczegółowy zakres usług i produktów, o jakie można ubiegać się w ramach konkursu, znajduje się w Regulaminie (pdf). Są wśród nich m.in. usługi informatyczne (w tym zaprojektowanie i zaprogramowanie strony internetowej), graficzne i poligraficzne, prawne, biznesowe czy marketingowe, a także sprzęt niezbędny dla rozwoju działalności ekonomicznej organizacji.

Jeśli Ty lub Twoja organizacja jesteście zainteresowani wsparciem w formie pakietu rozwojowego, wypełnijcie Wniosek Konkursowy (doc). Wnioski należy wypełniać w wersji elektronicznej. Wydrukowany i podpisany przez Wnioskodawcę wniosek należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres:

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) Pomorska 40; 91-408 Łódź z dopiskiem: Konkurs „Pakiet dla społecznych rakiet”. Ważne: liczy się data dostarczenia wniosku, a nie data stempla pocztowego.

Termin składania wniosków: od 25 lipca 2018 r. do 20 sierpnia 2018 r. do godz. 14:00.

Zapoznaj się z dokumentami:

Regulamin (pdf)

Wniosek konkursowy (doc)

Karta oceny formalnej (pdf)

Karta oceny merytorycznej (pdf)

Wzór umowy (pdf)

Zasady korzystania z usług w ramach pakietu (pdf)


Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z:

Justyną Matusiak e-mail: justyna.matusiak@inspro.org.pl; tel. 512 034 254

Michałem Juszczakiem e-mail: michal.juszczak@inspro.org.pl; tel. 519 300 642