Powstała Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich

 • nowelizacja ustawy

Sejm przyjął w czwartek, 4 października, Ustawę o kołach gospodyń wiejskich. To duża zmiana, ponieważ do tej pory nie istniały odrębne dokumenty regulujące działanie tych organizacji społecznych. Prawodawca nie przewiduje vacatio legis dla tego dokumentu. Co się zmieni? Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zyskają osobowość prawną i będą mogły korzystać z dotacji.

Definicja Koła Gospodyń Wiejskich

Wg Uzasadnienia do Ustawy: KGW jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. KGW reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich. 

Obecnie działa około 21 tysięcy KGW, powstałych w ramach Kółek Rolniczych oraz kilka tysięcy działających jako Zespoły Ludowe i Stowarzyszenia (powstałe po 2004 r.). W sumie ich liczebność określa się na ok. 26 tys. i skupiają ponad milion osób. Średnio w każdym powiecie działa ok. 60 KGW.

Co zmieni Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich?

 • KGW zyskają osobowość prawną, a co za tym idzie – możliwość korzystania z dotacji.
 • Umożliwi prostą i szybką rejestrację KGW, dzięki czemu nieformalna działalność kobiet na obszarach wiejskich (bo to one zwykle zrzeszają się w KGW) zyska formalne ramy.
 • KGW uniezależnią się od kółek rolniczych.
 • KGW będą mogły tworzyć związki.
 • Na terenie jednej wsi będzie mogło działać jedno Koło. Jedna osoba może być członkiem jednego Koła.
 • KGW będzie mogło powstać z inicjatywy min. 10 osób spełniających kryteria członkowskie.
 • Ustawa prezentuje wzorcowy statut KGW, reguluje również obowiązkowe organy KGW.
 • KGW będą wpisywane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Działające KGW mają 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie na dostosowanie się do aktualnych przepisów. Te, które tego nie zrobią, będą działać na podstawie dotychczasowego prawodawstwa.
 • Określa sposoby finansowania działalności KGW: składki członkowskich, darowizny, spadki, zapisy, dochody z własnej działalności (również z działalności zarobkowej, w tym – gospodarczej), dochody z majątku koła oraz z ofiarności publicznej. Wszelki dochód ma służyć działalności statutowej i nie może być dzielony między członków. Tryb przyznawania dotacji zostanie określony odrębnym rozporządzeniem.
 • KGW będą mogły prowadzić UEPiK (uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów).

Źródło: Koła gospodyń wiejskich z własną ustawą i osobowością prawną (portal ngo.pl)

Zapoznaj się z projektem Ustawy o kołach gospodyń wiejskich wraz z załącznikami 

Zapoznaj się z przebiegiem prac rządowych nad ustawą