Prowadzisz spółkę non profit? Przed Tobą nowe obowiązki

 • prawo

Od 13 październiku działa nowy rejestr – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Rejestr ma służyć przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek, czyli osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

 Rejestr uzupełnia już istniejące narzędzia służące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Publiczny i nieodpłatny charakter rejestru umożliwia każdemu dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek. Jego uruchomienie nakłada nowe obowiązki na spółki handlowe.

Kogo dotyczą nowe obowiązki?

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.),
 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Z tego katalogu nie są wykluczone spółki non profit (art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

To osoba fizyczna, która sprawuje kontrolę nad przedsiębiorstwem, czerpie korzyści z działalności gospodarczej takiego podmiotu lub wywiera decydujący wpływ na działalność firmy.

W praktyce oznacza to, że jeśli osoba fizyczna:

 • posiada więcej niż 25% majątku przedsiębiorstwa,
 • ponad 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki,
 • w rzeczywistości czerpie korzyści materialne z działalności danego podmiotu

musi się znaleźć w nowym rejestrze. Za niewpisanie grożą kary pieniężne, z których maksymalna może wynieść milion złotych.

Co i gdzie należy zgłosić?

Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR obejmują:

 • dane identyfikacyjne spółki (nazwę, formę organizacyjną, siedzibę, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, NIP),
 • beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek (imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu).

Dane do rejestru zgłasza się na stronie Ministerstwa Finansów

Jakie są terminy?

Spółki (z wyjątkiem spółek partnerskich i spółek akcyjnych publicznych), które były wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. (przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR), mają czas na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r.

Nowe spółki handlowe lub te, które zasłały wpisywane do KRS 13 października 2019 r. lub później, mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS, a w przypadku aktualizacji przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. Do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.


Prowadzisz spółkę z o.o. not for profit i potrzebujesz doradztwa prawnego/ finansowo-księgowego/ biznesowego? Skontaktuj się z doradcą:

Marta Stępniak

Marta Stępniak, e-mail: marta.stepniak@inspro.org.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49

Zapraszamy organizacje z m. Łodzi oraz powiatów: pabianickiego, zduńskowolskiego, rawskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, łaskiego, łódzkiego wschodniego.