Rozpoczynamy III nabór biznesplanów

  • dotacje na miejsca pracy

Od 20 sierpnia do 2 września br. do godz. 12:00 czekamy na wnioski podmiotów, które zostały zakwalifikowane do wsparcia służącego opracowaniu biznesplanów i uzyskania środków finansowych na uruchomienie nowych miejsc pracy.

Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko tych podmiotów, które w lipcu br. przystąpiły do rekrutacji do wsparcia zmierzającego do uruchomienia nowych miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Podmioty mogą wnioskować o wsparcie finansowe na uruchomienie miejsc pracy oraz o wsparcie finansowe pomostowe. Dodatkową formą wsparcia (o którą nie trzeba wnioskować) jest wsparcie pomostowe doradcze, a dla nowych przedsiębiorstw społecznych – mentoring świadczony przez Indywidualnego Doradcę Przedsiębiorstwa Społecznego.

Zapoznaj się z regulaminem przyznawania wsparcia:

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego oraz pomostowego (pdf)

Skorzystaj ze wzorów dokumentów:

załącznik 1. Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (doc)
załącznik 2. Wzór biznesplanu (doc)
załącznik 3. Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego (xls)
załącznik 4. Wzór zestawienia osób planowanych do zatrudnienia na nowo utworzonych miejscach pracy (doc)
załącznik 5. Wzór oświadczenia osoby planowanej do zatrudnienia na nowo utworzonym miejscu pracy (doc)
załącznik 6. Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (doc)
załącznik 7. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego (doc)
załącznik 8. Wzór oświadczenia dotyczącego VAT (doc)
załącznik 9. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)
załącznik 10. Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (doc)
załącznik 11. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego (doc)
załącznik 12. Karta Oceny Formalnej (pdf)
załącznik 13. Karta Oceny Merytorycznej (pdf)

Uwaga: wniosek o wsparcie finansowe pomostowe należy złożyć wraz z wnioskiem o wsparcie na utworzenie miejsc pracy.

Na wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami czekamy do 2 września 2019 r. do godz. 12:00. Decyduje termin dostarczenia dokumentów (osobiście bądź drogą pocztową) do biura Instytutu Spraw Obywatelskich przy ul. Pomorskiej 40 w Łodzi.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

kontakt

 

Michał Juszczak, e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pltel. 519 300 642 | 42 630 17 49