Rozpoczynamy nabór biznesplanów

  • tablica z notatkami

Od 20 lutego do 28 lutego do godz. 10.00 czekamy na wnioski podmiotów, które zostały zakwalifikowane do wsparcia służącego opracowaniu biznesplanów i uzyskania środków finansowych na uruchomienie nowych miejsc pracy.

UWAGA

Z uwagi na konieczność dostosowania dokumentów dotyczących wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ do wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury, zmianie ulega termin naboru biznesplanów.

Aktualny termin naboru biznesplanów podamy wkrótce.


Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko tych podmiotów, które w styczniu br. przystąpiły do rekrutacji do wsparcia zmierzającego do uruchomienia nowych miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Podmioty mogą wnioskować o wsparcie finansowe na uruchomienie miejsc pracy oraz o wsparcie pomostowe finansowe. Dodatkową formą wsparcia (o którą nie trzeba wnioskować) jest wsparcie pomostowe doradcze, a dla nowych przedsiębiorstw społecznych – mentoring świadczony przez Indywidualnego Doradcę Przedsiębiorstwa Społecznego.

Zapoznaj się z regulaminem przyznawania wsparcia: 

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego oraz pomostowego (pdf)

Skorzystaj ze wzorów dokumentów:

załącznik 1. Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (doc)
załącznik 2. Wzór biznesplanu (doc)
załącznik 3. Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego (xls)
załącznik 4. Wzór zestawienia osób planowanych do zatrudnienia na nowo utworzonych miejscach pracy (doc)
załącznik 5. Wzór oświadczenia osoby planowanej do zatrudnienia na nowo utworzonym miejscu pracy (doc)
załącznik 6. Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (doc)
załącznik 7. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego (doc)
załącznik 8. Wzór oświadczenia dotyczącego VAT (doc)
załącznik 9. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)
załącznik 10. Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (doc)
załącznik 11. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z kryteriami oceny Biznesplanu (doc)
załącznik 12. Karta Oceny Formalnej (pdf)
załącznik 13. Karta Oceny Merytorycznej (pdf)

Uwaga: wniosek o wsparcie pomostowe finansowe należy złożyć wraz z wnioskiem o wsparcie na utworzenie miejsc pracy.

Na wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami czekamy do 28 lutego 2019 r. do godz. 10:00. Decyduje termin dostarczenia dokumentów (osobiście bądź drogą pocztową) do biura INSPRO przy ul. Pomorskiej 40 w Łodzi.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

kontakt

 

Michał Juszczak, e-mail: michal.juszczak@inspro.org.pltel. 519 300 642 | 42 630 17 49