Rusza nabór biznesplanów

  • dotacje na miejsca pracy

Od dziś do 15 października 2018 r. do godz. 10:00 czekamy na dokumenty podmiotów, które zostały zakwalifikowane do wsparcia służącego opracowaniu biznesplanów i uzyskania środków finansowych na uruchomienie nowych miejsc pracy.

Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko tych podmiotów, które w czerwcu br. przystąpiły do rekrutacji do wsparcia zmierzającego do uruchomienia nowych miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Podmioty mogą wnioskować o wsparcie finansowe na uruchomienie miejsc pracy oraz o wsparcie pomostowe finansowe. Dodatkową formą wsparcia (o którą nie trzeba wnioskować) jest wsparcie pomostowe doradcze, a dla nowych przedsiębiorstw społecznych – mentoring świadczony przez Indywidualnego Doradcę Przedsiębiorstwa Społecznego.

Uwaga: wniosek o wsparcie pomostowe finansowe należy złożyć wraz z wnioskiem o wsparcie na utworzenie miejsc pracy.

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego oraz pomostowego (pdf)

załącznik 1. Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (doc)
załącznik 2. Wzór biznesplanu (doc)
załącznik 3. Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego (xls)
załącznik 4. Wzór zestawienia osób planowanych do zatrudnienia na nowo utworzonych miejscach pracy (doc)
załącznik 5. Wzór oświadczenia osoby planowanej do zatrudnienia na nowo utworzonym miejscu pracy (doc)
załącznik 6. Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (doc)
załącznik 7. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego (doc)
załącznik 8. Wzór oświadczenia dotyczącego VAT (doc)
załącznik 9. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)
załącznik 10. Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (doc)
załącznik 11. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z kryteriami oceny Biznesplanu (doc)
załącznik 12. Karta Oceny Formalnej (pdf)
załącznik 13. Karta Oceny Merytorycznej (pdf)

Na wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami czekamy do 15 października do godz. 10:00. Decyduje termin dostarczenia dokumentów (osobiście bądź drogą pocztową) do biura INSPRO przy ul. Pomorskiej 40 w Łodzi.

 

kontakt

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Aleksandra Podkońska, aleksandra.podkonska@inspro.org.pl | tel. 519 300 647, 42 630 17 49