Wsparcie dla przedsiębiorców społecznych w związku z epidemią koronawirusa

 • kalkulator

W związku z epidemią koronawirusa, a co za tym idzie koniecznością zamknięcia lokali gastronomicznych, odwołania szkoleń i innych wydarzeń wielu przedsiębiorców społecznych staje przed trudną decyzją: być czy nie być. W tym momencie nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, ale z dnia na dzień wdrażane są systemowe rozwiązania, które mają wesprzeć przedsiębiorców (w tym społecznych) w przetrwaniu tego najtrudniejszego czasu. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje oraz porady, co robić, by przetrwać kryzys. 

UWAGA: nasza notka jest na bieżąco aktualizowana. Ostatnia aktualizacja 31.03.2020

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań wspierających przedsiębiorców, którą rząd przedstawił 18 marca. 25 marca projekty ustaw wprowadzających Tarczę Antykryzysową zostały przyjęte przez rząd. 28 marca Sejm przyjął pakiet ustaw dot. wsparcia dla przedsiębiorców w kryzysie. Trwają prace senackie nad ustawami. Program składa się z  filarów, które mają zapewnić płynność finansową przedsiębiorstw oraz zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Dla przedsiębiorstw społecznych najważniejsze filary to:

 1. Bezpieczeństwo Pracowników – o wartości 30 mld zł;
 2. Finansowanie Przedsiębiorstw – 74,2 mld zł.

Najważniejsze założenia programu przyjętego 28 marca przez Sejm:

 • zwolnienie ze składek na ZUS przez 3 miesiące dla:
  • pracujących w mikrofirmach zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego 2020. (chodzi o składki za wszystkich pracowników) za okres marzec-maj;
  • osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, zarejestrowanych przed 1 lutego 2020 r.
 • świadczenie postojowe w kwocie do około 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;
 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
 • ułatwienia dla branży turystycznej;
 • umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
 • obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;
 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;
 • umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
 • gwarancje de minimis z BGK;
 • dopłaty BGK do odsetek;
 • fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

Przeczytaj więcej:

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – uchwalony przez Sejm

Koronawirus – najważniejsze informacje dla przedsiębiorców w serwisie biznes.gov.pl

Koronawirus – szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – podsumowanie w serwisie biznes.gov.pl

Podsumowanie projektu ustawy wprowadzającej tzw. Tarczę Antykryzysową


Tarcza Antykryzysowa dla III sektora

Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, ogłosił propozycję działań osłonowych dla organizacji pozarządowych.

Działania osłonowe obejmą:

 • Przesunięcie obowiązków sprawozdawczych CIT – wydłużenie terminu do 31 lipca br. Ministerstwo Finansów proponuje, by dotyczyło to podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku, a także  podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.
 • Ułatwienia dla organizacji realizujących zadania zlecone przez organy administracji publicznej (przedłużenie termin na złożenie sprawozdania, przedłużenie termin na rozliczenie dotacji, uznanie za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań, które zostały odwołane w w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii). Jeśli z powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zaplanowane działania nie zostaną wykonane lub rezultaty założone w umowie nie zostaną osiągnięte, dotacja na realizację zadania publicznego nie zostanie uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi.
 • Możliwość zlecania zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert (analogicznie do rozwiązania przyjętego w art. 11a uodppiow, obowiązującego w sytuacji klęski żywiołowej).
 • Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19 w Narodowym Instytucie Wolności – uruchomiony zostanie nowy program wsparcia doraźnego z budżetem 10 mln zł. Program ma na celu wspomaganie funkcjonowania organizacji pozarządowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, w tym:
  a. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania Covid-19 w społecznościach lokalnych;
  b. przygotowanie i realizację działań, podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek Covid-19;
  c. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek Covid-19;
  d. zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
  e. wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek Covid-19;
 • Włączenie organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą do pakietu osłonowego dla przedsiębiorców.

Przeczytaj więcej:

Wystąpienie Przewodniczącego ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego: Tarcza antykryzysowa dla III sektora

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Zachęcamy do kontaktu z lokalnymi organami administracji publicznej w celu omówienia przeszkód w realizacji zadań publicznych zaistniałych w związku z epidemią koronawirusa.

W komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czytamy, że uruchomione zostaną specjalne środki na wsparcie finansowe (w tym pokrycie wynagrodzeń) dla podmiotów prowadzących odpłatną i/lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Wysokość wsparcia zależeć będzie od skali spadku przychodów i może wynieść do 90 proc. płacy minimalnej powiększonej o składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy. Wsparcie może być przyznane na 3 miesiące, a wniosek według wzoru będzie można składać do powiatowego urzędu pracy.

Podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe (np. fundacje i stowarzyszenia) – zatrudniające mniej niż 10 pracowników – będą mogły zostać na 3 miesiące zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozwiązanie to dotyczy wszystkich płatników składek, którzy zgłosili do ubezpieczenia na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych. Składki zawieszane są za okres od 1 marca do 31 maja. Wniosek będzie można złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. w ZUS.

Przeczytaj więcej:

Wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa


Rozwiązania Ministerstwa Finansów w pakiecie działań tarczy antykryzysowej

Ministerstwo Finansów zaproponowało własne rozwiązania wspierające przedsiębiorców i możliwe do wprowadzenia w ramach programu Tarczy Antykryzysowej. Kilka z nich już się pojawiło w bieżących regulacjach, część czeka na rozpatrzenie i ewentualne wdrożenie w życie. Dla przedsiębiorców społecznych istotne będą:

 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT;
 • Dłuższy czas na złożenie deklaracji PIT – do końca maja 2020 r.;
 • Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów;
 • Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej;
 • Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem;
 • Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów;
 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień;
 • Zmiana terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT – zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.;
 • Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków;
 • Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości/ możliwość wprowadzenia przez gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości;
 • Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej;
 • Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej;
 • Dłuższy termin za złożenie zawiadomienia przy płatnościach na rachunki spoza wykazu podatników VAT;
 • Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych;
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego;
 • E-paragon;
 • Uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym, funduszy celowych, agencji wykonawczych i budżetu państwa w celu zapewnienia możliwie najszybszego i sprawnego dysponowania środkami publicznymi na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Przeczytaj więcej:

Wiele rozwiązań MF w ustawach Tarczy Antykryzysowej


Wsparcie dla ludzi i instytucji kultury

Twórcy oraz instytucje kultury (w tym organizacje pozarządowe zajmujące się działaniami kulturalnymi) będą mogli skorzystać z założeń tarczy antykryzysowej. Dodatkowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło swoje propozycje:

 • dwa nowe programy dotacyjne: Twórczość w Internecie (dotacje na rozwój cyfrowych form prezentacji twórczości artystycznej) oraz dodatkowy program rekompensujący straty dla kultury w związku z epidemią po jej zakończeniu;
 • elastyczne podejście do realizacji i rozliczania zadań w Programach Ministra;
 • zmiany w ustawie o kinematografii dopuszczające premiery filmowe na platformach VOD i w Internecie oraz wydłużenie obowiązywania promes PISF dla produkcji filmowych;
 • zmiany w ustawie o zachętach audiowizualnych wydłużające terminy oraz upraszczające procedury składania wniosków o wsparcie finansowe na produkcje audiowizualne;
 • zwiększenie zakresu pomocy socjalnej (zapomóg) dla ludzi kultury.

Przeczytaj więcej: MKIDN: Tarcza Antykryzysowa obejmie ludzi i instytucje kultury


Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących podmioty reintegracyjne (Kluby/Centra Integracji Społecznej/ Zakłady Aktywności Zawodowej/ Warsztaty Terapii Zajęciowej)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że centra integracji społecznej wypłacają świadczenie integracyjne za marzec w pełnej wysokości (w przypadku okresu próbnego 50%) uczestnikom zajęć, którzy w okresie ich zawieszenia przez wojewodę:

 1. wyrażali gotowość uczestniczenia w zajęciach;
 2. przebywali na opiece nad dzieckiem do lat 8;
 3. przebywali na kwarantannie.

Następnie CIS składają do właściwego organu samorządu terytorialnego wnioski o refundację świadczeń za  marzec 2020 r. wraz z listami obecności, na których dokonują adnotacji informującej o nieobecności spowodowanej zawieszeniem zajęć.

Jeżeli uczestnik podczas zawieszenia zajęć przez wojewodę przebywał na zwolnieniu lekarskim do wyliczenia wysokości świadczenia integracyjnego stosuje się art. 15 ust. 7a ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

MRPiPS zaleca, aby CIS, których działalność może przyczyniać się do ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń lub minimalizowania negatywnych skutków epidemii kontynuowały działalność (o ile to możliwe), z zachowaniem ostrożności oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Czytaj więcej:

MRPiPS: Komunikat dla podmiotów zatrudnienia socjalnego 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w projekcie Tarczy Antykryzysowej znalazły się również zapisy dot. WTZ oraz ZAZ. Placówki, mimo zawieszenia działalności, dalej będą otrzymywać dofinansowanie z PFRON. ZAZ-y będą mogły ubiegać się o rekompensatę wypłacanego niepełnosprawnym pracownikom wynagrodzenia. Koszty działania ZAZ-ów zorganizowanych w formie samorządowych zakładów budżetowych będą mogły być dofinansowane również przez dotację podmiotową od organizatora.

Przeczytaj więcej:

Tarcza antykryzysowa dla osób niepełnosprawnych


Podniesienie kwoty dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością

Projekt Tarczy Antykryzysowejzakłada zwiększenie dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników:

 • do 1950 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • do 1200 zł w przypadku osób ze stopniem umiarkowanym,

Dodatkowe dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym, epilepsją lub niewidomych:

 • 1200 zł w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 900 zł w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 600 zł w przypadku osób ze stopniem lekkim.

Nowej wysokości dofinansowania do wynagrodzeń można się spodziewać od kwietnia 2020 r.


Wsparcie miasta Łodzi dla przedsiębiorców

Plan wsparcia przedsiębiorców i ratowania kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy przedstawiony przez Urząd Miasta Łodzi zakłada:

 • uchyleniu czynszów za lokale miejskie na najbliższe dwa miesiące.
 • nieoprocentowane pożyczki i poręczenie kredytowe oraz dotacje na późniejszym etapie

Na początek kwota na wsparcie wyniesie 10 milionów złotych.

Zobacz nagranie z konferencji prasowej

Przeczytaj komunikat Prezydent Miasta Łodzi


Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców

Sprawdź na stronie: Wsparcie dla przedsiębiorców w czasie walki z COVID. ŁSSE przygotowała pakiet pomocowy


#RatujemyLokalneBiznesy – przedsiębiorcy wspierają przedsiębiorców

Na stronie www.ratujemybiznesy.pl można zgłosić przedsiębiorstwo, które potrzebuje wsparcia w wyniku epidemii koronawirusa i może zaoferować vouchery na usługi. Na stronie mogą zgłosić się również przedsiębiorcy, którzy chcą zakupić vouchery dla swoich pracowników. Na początek firma Bluerank przeznaczyła na zakup voucherów 100.000 zł, zachęca także inne firmy do włączenia się do akcji. Przedsiębiorcy potrzebujący pomocy mogą zgłaszać się do 19 kwietnia. Akcja dotyczy tylko firm z woj. łódzkiego, ale firma Bluerank zachęca do rozszerzania akcji na inne województwa.


Opłacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Możliwość złożenia wniosku o odroczenie o 3 miesiące płatności składek za okres luty-kwiecień 2020 r.

Informacja na stronie ZUS

WAŻNE: z informacji uzyskanych z PFRON wynika, że dla PFRONu odroczenie składek ZUS nie będzie traktowane jak uchybienie terminowi płatności składki ZUS.

Przeczytaj więcej: Stan zagrożenia epidemicznego i epidemii – ulgi w zapłacie składek do ZUS/KRUS i podatku dochodowego a dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

Przeczytaj także: Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy


Opłacenie podatków: PIT/CIT/VAT 

Możliwość złożenia wniosek o odroczenie terminu płatności.

Przeczytaj więcej:

Informacja oraz instrukcja złożenia wniosku na portalu biznes.gov.pl


Kredyty/pożyczki

Związek Banków Polskich przedstawił pakiet działań dla klientów, w tym umożliwienie im odroczenia spłat rat na 3 miesiące oraz inne formy wsparcia.

mBank umożliwia klientom indywidualnym i firmowym odroczenie spłaty kredytu na 6 miesięcy.

Fundusz TISE SA – pożyczkodawca podmiotów ekonomii społecznej rozpatruje wnioski o pożyczki bez zmian, na bazie dotychczasowych dokumentów. Możliwe jest udzielenie pożyczki na poprawę bieżącej płynności finansowej – nic się pod tym względem nie zmieniło, poza faktem, że pożyczkodawca trochę więcej o możliwy impakt obecnej sytuacji. Możliwa jest karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy – nic się w tu również nie zmienia.

Aktualnie przede wszystkim rozpatrywane są wnioski o restrukturyzację pożyczek już udzielonych.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowały pakiet ulg w spłacie pożyczek z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej:

 • wydłużenie karencji w spłacie kapitału o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy, okres – dotyczy nowo udzielanych pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału;
 • tzw. wakacje kredytowe, tj. możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych (do uzgodnienia) – na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;
 • dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy – dla pożyczek nowych i już zawartych;
 • obniżenie oprocentowania do 0% na  okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, wynikającej z sytuacji epidemicznej w kraju,
 • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy, tj. o 6 miesięcy, przy czym dotyczy to zarówno zawartych umów pożyczki, jak i nowych pożyczek zawieranych do 31 grudnia 2020 r.;
 • możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczek, zarówno na start, jak i pożyczki rozwojowej, maksymalnie o okres 12 miesięcy.

Wszystkich klientów TISE zachęcamy do kontaktu z opiekunem w celu omówienia możliwości restrukturyzacji pożyczki.

Przeczytaj więcej: Ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej – pożyczkobiorców Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Bank Gospodarstwa Krajowego pracuje nad pakietem wsparcia obejmującym:

 • system gwarancji,
 • system dopłat,
 • wsparcie z wykorzystaniem Funduszy Unijnych.

Przeczytaj więcej: Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19


Leasingi itp.

Zachęcamy do indywidualnego przeglądania umów oraz pisania wniosków wniosków o odłożenie kilku miesięcznych spłat i o wydłużenie o odpowiednią liczbę miesięcy umowy leasingowej.


Czynsze/najmy

Podobnie jak przy umowach leasingowych, zachęcamy do rozmów z właścicielami wynajmowanych powierzchni, np. o obniżeniu stałych opłat za media/ ogrzewanie w związku z tym, że powierzchnie nie są wykorzystywane.


Działania antykryzysowe dla organizacji pozarządowych realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej obejmują m.in.:

 • finansowania z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji, jeśli pieniądze są nie do odzyskania i nie można było zrealizować planowanych działań (na przykład kraj, do którego planowany był wyjazd zamknął granice),
 • finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym (na przykład przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom)
 • wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów,
 • zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie, na przykład w zakresie okresu realizacji projektu, terminu jego zakończenia albo finansowania dodatkowych kosztów zapewnienia bezpieczeństwa lub zmiany formy wsparcia na zdalne.
 • czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dotacji lub pożyczek na założenie firmy,
 • uznawania oświadczeń uczestników w przypadku stypendiów stażowych (takie oświadczenia mogą dotyczyć na przykład opieki nad dzieckiem do lat 8, zawieszenia działalności firmy, konieczności odbywania kwarantanny).

Zachęcamy do kontaktowania się z Instytucjami Pośredniczącymi w celu omówienia możliwych rozwiązań.


Informacja dla beneficjentów programów NIW: FIO, PROO, ROHiS i Korpus Solidarności

Narodowy Instytut Wolności prosi o kontakt z opiekunami projektów, jeżeli zostały zidentyfikowane ryzyka i osiągnięcie rezultatów projektu ze względu na obecną sytuację w kraju jest zagrożone.


Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Na poziomie regionalnym woj. łódzkiego, jak i na poziomie krajowym, opracowywane są propozycje wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw społecznych, które przez epidemię koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

20 marca 2020 r. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej skierowały pismo do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych.

Zapoznaj się z pismem i propozycjami wsparcia


WAŻNE:

Nie zwlekaj z kontaktami z urzędem czy bankiem do ostatniej chwili. Lepiej jest występować z prośbą o odroczenie spłat przed terminem płatności, której się nie zapłaci niż po. W wielu wypadkach to jest inna kwalifikacja.

W kontaktach z urzędami korzystaj z możliwości składania wersji elektronicznych dokumentów lub z możliwości załatwienia sprawy poprzez profil zaufany.

Sprawdź stronę biznes.gov.pl, na której znajdziesz najważniejsze informacje dla przedsiębiorców – załatwisz tam też wiele spraw urzędowych on-line.