Zamówienia zastrzeżone dla spółdzielni socjalnych – prezydent podpisał ustawę

  • klauzule społeczne

Prezydent Andrzej Duda podpisał  14 października 2019 r. nową ustawę – Prawo zamówień publicznych. Ustawa jest ważnym krokiem ku usprawnieniu całego systemu zamówień publicznych i zwiększeniu dostępu do rynku dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W znowelizowanym Prawie Zamówień Publicznych znalazło się też miejsce dla spółdzielni socjalnych. W zamówieniu zastrzeżonym określonym w art. 138 p (wcześniejszy art. 22 ust. 2 i 2a) ustawodawca wprost wskazuje, że podmiotami dla których wykonawca może zastrzec zamówienie, mogą być spółdzielnie socjalne:

Art. 138 p

1. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne objęte kodami CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób, o których mowa w art. 22 ust. 2;

2) nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

3) struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie […].

 

Ułatwi to znacznie Zamawiającym identyfikację podmiotu uprawnionego do skorzystania z zamówienia publicznego, gdyż to uprawnianie będzie wynikało z samej formy prawnej spółdzielni socjalnej.

Przepisy wejdą w życie w styczniu 2021 r.

Więcej informacji o zamówieniach publicznych znajdziesz na stronie Urzędu Zamówień Publicznych

Prawo zamówień publicznych „po nowemu”


Chcesz wiedzieć więcej o klauzulach społecznych? Przyjdź na spotkanie doradcze: Klauzula społeczna jako narzędzie rozwoju Twojej organizacji.

Spotykamy się 29 października 2019 r. o godz. 15.00.

>>Zgłoś się<<


Zainteresował Cię temat zamówień publicznych? Umów się na bezpłatne doradztwo z naszym specjalistą ds. zamówień publicznych. 

  • prześlij wiadomość na adres e-mail karolina.fijolek@inspro.org.pl w treści wpisując imię i nazwisko oraz nazwę i nr KRS reprezentowanej organizacji – dla organizacji z Łodzi.

Więcej informacji udziela: Karolina Fijołek: karolina.fijolek@inspro.org.pl, tel. 512 034 281 | 42 630 17 49

  • prześlij wiadomość na adres marta.stepniak@inspro.org.pl w treści wpisując imię i nazwisko oraz nazwę i nr KRS reprezentowanej organizacji – dla organizacji z powiatów łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego.

Więcej informacji udziela: Marta Stępniak, marta.stepniak@inspro.org.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49