zobacz spot
Dzień dobry. Jesteśmy INSPRO.
Od 2004 roku działamy po stronie Obywateli.
Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO

Przekaż swój 1% podatku INSPRO, by oznakować żywność wolną od GMO!
Przecież masz prawo wiedzieć, co trafia na Twój talerz.

Rozliczając PIT wpisz nr KRS 0000 19 19 28
lub skorzystaj z naszego darmowego programu PIT.

Program dostępny na tej stronie ułatwia przekazanie 1% INSPRO, nie dając jednocześnie możliwości swobodnego wyboru innej organizacji.

15 000 000
rozliczonych Polaków

Rekomendacje
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Aktualne druki
zgodne z Ministerstwem Finansów

Po stronie Obywateli

Jesteśmy zakorzenioną społecznie organizacją obywatelską niezależną od partii politycznych. Od 2004 r. działamy po stronie obywateli. Naszą misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich. Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia.

Jak działamy

Wprowadzamy zmiany społeczne poprzez łączenie działań eksperckich (think tank) z oddolną mobilizacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, organizujemy debaty i konferencje, animujemy zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, prowadzimy dialog z decydentami.

Na co zbieramy

Mimo protestów obywateli rząd podpisał umowę CETA. Pozwoli ona korporacjom wprowadzić do polskich sklepów żywność modyfikowaną genetycznie. Dlatego tak ważny jest świadomy wybór produktów wolnych od GMO. Przecież masz prawo wiedzieć, co trafia na Twój talerz.

W 2017 roku nasze działania chcemy w szczególny sposób skupić na inicjatywie „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!” Dlatego prosimy Cię o Twój 1% podatku. W zamian będziemy wywierać presję na politykach i producentach, proponując konkretne rozwiązania zmian w prawie na rzecz wprowadzenia oznakowania żywności bez GMO.
Będziemy też działać po stronie Obywateli w naszych pozostałych inicjatywach.

Przekaż swój 1% podatku INSPRO, by oznakować żywność wolną od GMO!

Przecież masz prawo wiedzieć, co trafia na Twój talerz.

Rozliczając PIT wpisz nr KRS 0000 19 19 28 lub skorzystaj z naszego darmowego programu PIT

Dlaczego domagamy się oznakowania żywności wolnej od GMO?

 • Bo kupując żywność nie wiesz, co trafia na Twój talerz i talerze Twojej rodziny.
 • Bo korporacje, np. Monsanto, wprowadzają groźne dla zdrowia substancje chemiczne i zalewają rynek genetycznie modyfikowaną żywnością (GMO).
 • Bo umowy TTIP i CETA – pomiędzy UE a USA i Kanadą – zagrażają bezpieczeństwu i jakości żywności.

Masz prawo wiedzieć, w jaki sposób i z jakich składników powstała żywność, którą codziennie kupujesz!

Wobec szybkiego rozprzestrzeniania się upraw GMO na świecie, coraz powszechniejszego stosowania GMO w hodowli zwierząt i produkcji spożywczej, informacja o wykluczeniu genetycznie modyfikowanych składników z produkcji żywności jest ważna ze względów zdrowotnych i/lub światopoglądowych.

Masz prawo wyboru odpowiednio oznakowanej żywności, wytworzonej bez udziału GMO.

Więcej o INSPRO
Chcesz wiedzieć więcej, odwiedź naszą stronę internetową: www.inspro.org.pl

W roku 2017 obowiązywać będą następujące terminy składania rozliczeń:

 • 31 stycznia 2017:
  • PIT-16A (podatek opłacany w formie karty podatkowej)
  • PIT-19A (formularz przeznaczony dla duchownych)
  • PIT-28 (firmy rozliczane ryczałtowo)
 • 28 lutego 2017:
  • PIT-40 (składany przez płatnika w imieniu pracownika)
  • PIT-40A (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę)
 • 2 maja 2017:
  • PIT-36 (za działalność gospodarczą)
  • PIT-36L (za działalność gospodarczą rozliczaną liniowo)
  • PIT-37 (za dochody uzyskane z tytułu umowy: o pracę, o dzieło, zlecenie; a także świadczeń socjalnych)
  • PIT-38 (za dochody uzyskane z giełdy)
  • PIT-39 (za dochodu uzyskane ze sprzedaży nieruchomości)
 • Termin końcowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyżej. Podatnicy, którzy deklaracji nie złożą w terminie powinni liczyć się z konsekwencjami takiego działania i karą za opóźnienie.
 • Zeznania PIT można dostarczyć:
  • Osobiście – składając je w okienku podawczym wyznaczonego Urzędu Skarbowego
  • Przez Internet – wysyłając je w formie elektronicznej
  • Korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego
 • Ważne: wysyłając rozliczenie PIT pocztą, za datę jego złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.

Kwotą wolną od podatku nazywamy sumę, za którą Państwo nie pobiera podatku. Zastosowanie tego zwolnienia ma miejsce zarówno gdy nasze dochody nie przekroczyły tej kwoty, jak i w przypadku zarobków większych niż obecny wskaźnik. Kwota wolna od podatku w 2017 roku wynosi: 3091,00 zł

Dlaczego ponad 15.000.000 podatników wybrało Program e-pity?

 1. Kompleksowy
  • obsługa wszystkich dostępnych deklaracji i e-Deklaracji PIT
  • dostępność od wersji instalacyjnej po wersję on-line na tablety i urządzenia mobilne
 2. Bezpieczny
  • zabezpieczenie programu na poziomie transakcji bankowych (protokół SSL i certyfikat Avast)
  • Certyfikat BUI Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 3. Łatwy w obsłudze
  • wygodne i proste kreatory do wszystkich deklaracji wraz z załącznikami
  • wysyłka i wydruk wielu deklaracji w wygodnych paczkach
  • automatyczne zapamiętywanie danych podatnika do wykorzystania w kolejnych latach
  • automatyczne generowanie zeznań podatkowych poprzez wczytywanie danych z PIT-11
 4. Gwarantuje jakość
  • wysłanie Urzędowego Poświadczenie Odbioru PIT na adres e-mail podatnika
  • w pełni obsługiwany e-podpis

24 marca 2017 r. Ministerstwo Finansów uruchomiło usługę PIT PFR. W programie e-pity można skorzystać z wczytania swojej wstępnie sporządzonej deklaracji PIT- 37 lub PIT-38 (PFR) - bezpośrednio z serwerów MF, a następnie uzupełnić ją w aplikacji e-pity o dodatkowe informacje (m.in. o numer KRS organizacji pożytku publicznego), oraz wykorzystać wczytane dane do sporządzenia także innych deklaracji, takich jak PIT-36 czy PIT-36L.

Chcesz płacić mniejsze podatki? Sprawdź, z jakich ulg podaktowych możesz skorzystać, by zmniejszyć swoją należność względem urzędu skarbowego.

Rozliczając podatek za rok 2016 musimy pamiętać o zmianach, jakie zaszły w obrębie ulg podatkowych. Najważniejsze z nich, to stopniowa likwidacja ulgi na Internet (przysługuje jedynie osobom, które skorzystały z niej po raz pierwszy rozliczając PITy za 2016 rok), likwidacja zwrotu VAT za materiały budowlane i zmiany w uldze na dzieci.

Poniżej lista obecnie dostępnych ulg podatkowych.

 • Odliczenie na emeryturę – IKZE, czyli nowy rodzaj odpisu w PIT – odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

  Wpłaty na IKZE dokonane przez podatnika w trakcie roku podatkowego do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu). Jeżeli wysokość dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym jest niższa od kwoty dokonanej wpłaty na IKZE, podatnik może dokonać odliczenia tylko do wysokości dochodu. Pozostała kwota nie podlega odliczeniu w latach następnych. Ulga podatkowa przysługuje wyłącznie osobie fizycznej, która środki wpłaca na jedno konto IKZE. Nie ma znaczenia, czy podatnik rozlicza się indywidualnie, czy też łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Ważne jest jednak, że ulga dotyczy wyłącznie jego, tzn. nie może części kwoty do odliczenia przekazać na rzecz drugiego małżonka.

  Wpłaty na IKZE odliczane są od:

  • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej lub 19% podatkiem liniowym,
  • przychodu – przez podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  Możliwa dla PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L.

  Podatnicy płacący zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego nie mają możliwości uwzględnienia tej ulgi przy obliczaniu wysokości zaliczek.

 • Ulga na Internet – osoby opłacające Internet stacjonarny (bądź Internet bezprzewodowy) mogą odliczyć tą kwotę od dochodu. Maksymalną kwotą ulgi pit na Internet jest 760 zł. Ulga dotyczy tylko podatników, którzy korzystają z odliczenia przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe. Jeżeli podatnik korzystał po raz pierwszy z odliczenia w zeznaniu za rok 2015 (składanym z początkiem 2016 r.), z odliczenia ostatni raz skorzystać może w zeznaniu za rok 2016 (składanym na początku 2017 r.). w latach kolejnych ulga nie będzie mu przysługiwała.

  Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.

 • Ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego – w przypadku osób fizycznych od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu, a w przypadku osób prawnych nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

  Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

  Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.

 • Ulga z tytułu krwiodawstwa – podatnik, który w ostatnim roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Zwolnieniu podlegają przychody uzyskane przez dawców krwi w formie rekompensaty, o której mowa w ustawie o publicznej służbie krwi.

  Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.

 • Ulga z tytułu darowizny na cele kultu religijnego – dokonanie odliczeń od dochodu darowizny na cele kultu religijnego, tj. przeznaczenie środków pieniężnych na realizację zewnętrznych aspektów życia religijnego, m.in. budowę czy remont kościoła, jego wyposażenie oraz zakup przedmiotów liturgicznych. Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika. Co ważne 6% darowizn nie może być przekazane na wszystkie cele dobroczynności liczone łącznie, a zatem dla obliczenia 6% dochodów sumuje się darowizny na rzecz krwiodawstwa (w kwocie ekwiwalentu za oddaną krew), kultu religijnego oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli łącznie wartość ta przekracza 6% dochodu – odliczeniu podlega maksymalnie właśnie to 6%, nadwyżka nie może być odliczana.

  Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.

 • Ulga rehabilitacyjna – ulga związana z poniesionymi przez niepełnosprawnego podatnika (lub podatnika utrzymującego osoby niepełnosprawne) wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Do tego typu wydatków zalicza się te przeznaczone na:

  • przystosowanie i wyposażenie mieszkania, budynków mieszkalnych oraz pojazdów mechanicznych do potrzeb niepełnosprawnego;
  • zakupienie bądź naprawę sprzętu, urządzeń oraz narzędzi technicznych wykorzystywanych podczas rehabilitacji oraz dla wykonywania czynności życiowych (z wykluczeniem sprzętu gospodarstwa domowego);
  • zakupienie publikacji i materiałów szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych;
  • pokrycie odpłatności za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym oraz za leczenie w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacyjnych, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, jak również odpłatności za zabiegi rehabilitacyjne.
  • pokrycie opłat za przewodników osób niewidomych i lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością ruchową z pierwszą grupą inwalidztwa – kwota nieprzekraczająca 2280 zł w roku podatkowym;
  • pokrycie kosztów utrzymania psa przewodnika dla osób niewidomych (I i II grupa inwalidztwa) – kwota nieprzekraczająca 2280 zł;
  • pokrycie kosztów domowej opieki pielęgniarskiej nad osobą niepełnosprawną w okresie choroby przewlekłej, która uniemożliwia poruszanie się, jak również usług opiekuńczych dla osób z pierwszą grupą inwalidztwa oraz pokrycie opłat związanych z wynajęciem tłumacza języka migowego;
  • opłacenie kolonii i obozów dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dla dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
  • ulga rehabilitacyjna obejmuje również koszty poniesione z tytułu zakupu leków, które lekarz specjalista zalecił stosować stale lub czasowo. Pokryciu podlega kwota stanowiąca różnicę między poniesionymi w danym miesiącu kosztami a kwotą 100 zł;
  • opłacenie przewozu:
   • karetką transportu sanitarnego na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej, jak również przewozu osób niepełnosprawnych (I i II grupa inwalidztwa) oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 innymi środkami transportu niż karetka;
   • środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych;
  • używanie samochodu osobowego, którego właścicielem (lub współwłaścicielem) jest osoba niepełnosprawna (I lub II grupa inwalidztwa) lub osoba utrzymująca osoby niepełnosprawne z i lub II grupą inwalidztwa/niepełnosprawne dzieci, które nie ukończyły 16 lat. Kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym sumy 2280 zł, obejmuje przewóz na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne.

  Przy odliczaniu ulgi rehabilitacyjnej należy pamiętać, iż nie można odliczyć tych z powyższych wydatków, które sfinansowano lub dofinansowano:

  • z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • bądź ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • zakładowego funduszu aktywności,
  • albo, które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie.

  W przypadku wydatków sfinansowanych częściowo, możliwe jest dokonanie odliczeń z różnicy pomiędzy poniesionymi kosztami a kwotą dofinansowaną.

  Aby móc dokonywać wyżej wymienionych odliczeń, należy posiadać orzeczenie poświadczające niepełnosprawność, określające stopień niepełnosprawności lub decyzję o przyznaniu renty.

  Ulga rehabilitacyjna obejmuje wyżej wymienione wydatki poniesione również przez podatnika, który utrzymuje niepełnosprawnego małżonka, dzieci (własne, przysposobione i przyjęte na wychowanie), rodziców (własnych i małżonka) oraz niepełnosprawne rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia czy synową. Możliwe to jest w przypadku, gdy dochody osób niepełnosprawnych nie przekroczyły kwoty 9120 zł w danym roku podatkowym.

  Możliwa dla PIT-28, PIT-36, PIT-37.

 • Ulga na badanie + rozwój – zwrot do 10-30% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi. Maksymalna wysokość odliczenia nie może przekroczyć dochodu uzyskanego z tego źródła w danym roku podatkowym.

  Możliwa dla formularzy PIT 36, PIT 36L (jedynie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

 • Ulga z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne – podatnik ma prawo do pomniejszenia podatku o składki na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu rocznym (kwotę wykazuje się w części „Odliczenia od podatku” w pozycji przeznaczonej specjalnie do tego celu). Co ważne, prawo to przysługuje niezależnie od tego, czy składki te są odprowadzane przez płatnika (pracodawcę), czy płacone osobiście przez podatnika (pracownika). To oznacza, że mogą z tego prawa skorzystać nie tylko osoby, które podlegają temu ubezpieczeniu obowiązkowo, ale także dobrowolnie. Składki zdrowotne opłacane są w wysokości 9% podstawy wymiaru, natomiast odliczeniu od podatku mogą podlegać składki do 7,75% podstawy wymiaru składki.

  Możliwa dla formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37.

 • Ulga abolicyjna – dla podatników pracujących za granicą. Umożliwia zmniejszenie należności podatkowych o różnicę wynikającą z wysokości składek podatkowych w Polsce i zagranicą.

  Możliwa dla formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-36L.

 • Ulga prorodzinna – w rozliczeniach za 2016 r. możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi od kwoty podatku do zapłaty, ale także zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu np. na niskie wynagrodzenie. Kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi wykazać należy w 2017 r. (deklaracje za rok 2016) w odpowiednich polach deklaracji PIT-36, PIT-37. w 2017 roku kwota ulgi na dzieci, wynosi:

  • pierwsze i drugie dziecko – 1112,04 zł rocznie, czyli 92,67 zł miesięcznie
  • trzecie dziecko – 2000,04 zł, czyli 166,67 zł miesięcznie
  • czwarte i więcej – 2700,00 zł, 225,00 zł miesięcznie.

  Możliwa dla formularzy PIT 36 i PIT 37.

Większość ulg rozliczana jest od dochodu lub podatku. Odliczenia od przychodu są rzadsze.

Wypełniając deklaracje podatkowe zawsze warto pamiętać, by sprawdzić z których ulg możemy skorzystać i jakie dokumenty są nam niezbędne do tego, żeby to zrobić.

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom pożytku publicznego:

 • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych)
 • Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak emeryt/rencista może przekazać 1% podatku?

Zgodnie ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującą od 15 marca 2017 r. osoba, która nie chce samodzielnie sporządzać swojego PIT-a za 2016 rok, powinna w terminie do 18 kwietnia br., złożyć do organu skarbowego Wniosek PIT-WZ, uzupełniony o dane niezbędne do przygotowania w jej imieniu deklaracji PIT – w tym również do wskazania OPP, na rzecz której chce przekazać 1% swojego podatku. Program e-pity, dzięki wygodnemu kreatorowi – ułatwia podatnikowi przygotowanie takiego wniosku.

Jeśli jesteś emerytem bądź rencistą i chcesz nam przekazać swój 1% podatku, wypełnij oświadczenie PIT-OP.

Wypełnij PIT-OP on-line

Pobierz druk PIT-OP

Emeryci i renciści podobnie jak pozostali podatnicy mają prawo do skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych, a także mogą sami zdecydować o tym, co stanie się z ich 1% podatku.

Jeśli emeryt lub rencista nie ma innych dochodów poza emeryturą lub rentą, otrzymuje rozliczenie od ZUS lub KRUS. Aby przekazać  1% podatku, należy wypełnić formularz PIT-OP, a następnie dostarczyć go do urzędu skarbowego.